Na rynkach

krajowe
zagraniczne
waluty
Załóż konto
Zaloguj się
Przydatne
Pasaż finansowy
Inwestowanie i lokaty
fundusze
Fundusze dla każdego?

Magia systematycznego inwestowania
lokata
Na winie można dobrze zarobić
Kredyty i konta
kredyt konsolidacyjny
Kredyt konsolidacyjny
kontoingZa darmo mamy to, co zrobimy sami..
NEWSLETTER


Fundusz inwestycyjny
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO

Typ funduszu fundusz akcji
Początek działalności 09.04.2010.
Firma zarządzająca Pioneer Pekao TFI
Akcjonariusze bd.
Aktywa bd.
Minimalna I wpłata 1 000 PLN
Maksymalna prowizja bd.
Opłata za zarządzanie bd.
Zarządzający Tomasz Jędrzejowski
Polityka inwestycyjna
Jest on subfunduszem akcji. Aktywa Subfunduszu są lokowane przede wszystkim w dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcje spółek małej i średniej wielkości. Za spółkę małej lub średniej wielkości uznana jest spółka, której kapitalizacja rynkowa jest nie większa niż kapitalizacja rynkowa spółki posiadającej największą kapitalizację rynkową spośród spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40, publikowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółki spełniające wyżej określony warunek, ale wchodzące w skład indeksu WIG 20, nie będą uznawane za spółki małej i średniej wielkości. Całkowita wartość lokat innych niż akcje spółek, o których mowa powyżej nie będzie większa niż 33% wartości Aktywów Subfunduszu. Całkowita wartość lokat innych niż akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność lub uzyskujących większość przychodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie będzie większa niż 33% wartości Aktywów Subfunduszu.
Benchmark
bd.
Portfel inwestora
bd.
Skład portfela wg sektorów
Skład portfela: akcje
%
Skład portfela: papiery dłużne
Skarbowe %
Nieskarbowe %
Gotówka i depozyty %

Pokaż wykres

najnowsze
najczęściej czytane
fundusze
giełda
waluty